Chinese street food:snake soup in Guangdong China

各國網友評論:中國路邊小吃 - 巨大蛇湯 廣東 中國視頻簡介:一個中國男子在煮蛇肉。